neděle 8. května 2011

Nový blogNa tomto blogu pouze příležitostně dotáhnu staré projekty či rozepsané nepublikované zápisy. 

Nový blog je zde.

Laozi kapitola 17

Květnové setkání interpretačního semináře ve Sv. Janu p. Skalou (viz 6.3.2011; zajímavé setkání 2-3 dubna, kde přednášel dr. Lukáš Zádrapa o čínském písmu, jsem zatím neuvedl):
太上 下知有之
tài shàng xià zhī yǒu zhī
其次親而譽之
qí cì qīn ér yù zhī
其次畏之
qí cì wèi zhī
其次侮之
qí cì zhī

信不足焉
xìn bù zú yān
有不信焉
yǒu bù xìn yān

 悠兮其貴言
yōu xī qí guì yán
功成事遂 
gōng chéng shì suì
百姓皆謂
bǎi xìng jiē wèi

我自然
wǒ zì rán

Standardní překlady považují 上 za vládce ("ti nahoře"). Např. podle Berty Krebsové:

V době dávných velkých vládců
lid sotva věděl, že je má.
Jejich nástupce lid ctil a miloval,
k dalším hleděl se strachem,
od dalších se s pohrdáním odvracel.

Tam, kde chybí důvěra,
povstává nedůvěra.

Jak uvážlivá a vzácná jsou to slova!

Když bylo dílo dokončeno,
práce ve svůj čas vykonány,
všechen lid si svorně říkal:
jsme a žijeme jako příroda.

Snad by to ovšem bylo možné chápat i chronologicky - zde je překlad Rostislava Fellnera (text vzat z Wang Biho; další interpretační posun zatím neuvádím):

Vzato od samého počátku,
nejprve je poznání toho, co je!
Pak vztah blízkosti a slova chvály!
Poté obavy!
A pak urážky!

Kde není dost důvěry,
nastupuje nedůvěra.

Tak už to chodí! A jsou to vzácná slova.

Jenže když je dílo hotové a věc ukončena,
tak stovky lidí řeknou:
To já sám.
-----------
V sobotu měl Josef Kolmaš prednášku "Dalajlamové a pančelamové: jedinečný jev převtělování".

pondělí 14. března 2011

Metodologie vědy: případové studie

V letním semestru mám na České zemědělské univerzitě již třetí běh přednášek a seminářů k tematice kvalitativních metod ve vědě a metodologii vědy (LS 2008-09, LS 2009-10, LS 2010-11, viz wiki). Naštěstí z velké části po mně převzal výuku kamarád a kolega Mgr. Ondřej Kočnar. Navíc je v nové akreditaci název kurzu pozměněn z "Kvalitativní metody ve vědě" na "Metodologii vědy", což otevírá větší prostor pro fundamentální filosofickou práci. Strukturu kurzu jsme nicméně s kolegou zatím ponechali (viz popis s loňska, 3.3.2010).

Zítra budu mluvit o případové studii. Je zajímavé, že v současnosti existuje přinejmenší dvojí dost odlišné pojetí toho, jak postupovat v případových studiích (čím to je? filosofickým podhoubím, které lze z "měkkých věd" eliminovat méně snadno než z "tvrdých věd"?):

(1) Robert E. Stake, The Art of Case Study Research, Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1995.
(2) Robert K. Yin, Case Study Research: Design and Methods. Fourth Edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2009 [první edice 1994]

Odlišnosti lze schematicky shrnout takto:

neděle 6. března 2011

Laozi kapitola 16

V sobotu a neděli (5.-6. března 2011) proběhlo devatenácté (či dvacáté setkání) interpretačního semináře k textu Laozi ve Sv. Jan p. Skalou. Zabývali jsme se kapitolou 15 (dokončení) a 16 (načnutí). Hostující přednášku měla Mgr. Michaela Pejčochová o kaligrafii, jedné z tří čínských ušlechtilých disciplín (spolu s poezií a malbou). (Pejčochová je spoluautorka zajímavé knihy Čínské písmo, Academia 2009).
致虛極 - 守靜篤
zhì xū jí - shǒu jìng dǔ
萬物並作 - 吾以觀復
wàn wù  bìng zuò - wú yǐ guān fù
夫物芸芸 - 各復歸其根
fū wù yún yún - gè fù guī qí gēn

歸根曰靜
guī gēn yuē jìng
是謂復命
shì wèi fù mìng
復命曰常
fù mìng yuē cháng
知常曰明
zhī cháng yuē míng
不知常,妄作凶
bù zhī cháng wàng zuò xiōng

知常容
zhī cháng róng   
容乃公
róng nǎi gōng
公乃王
gōng nǎi wáng
王乃天
wáng nǎi tiān
天乃道
tiān nǎi dào
道乃久
dào nǎi jiǔ
沒身不殆
méi-mò shēn bù dài


překlad Berty Krebsové (1971):

Dosáhnout vrcholu prázdna! Požívat plnost klidu!
V společném procesu rodí se všechno tvorstvo,
a vše, jak pozoruji, se znovu vrací zpět.

Každý tvor rozkvétá a roste do plnosti
a každý se znovu vrací k svému prazákladu.
Návrat k prazákladu znamená plnost klidu.
To je, čemu se říká naplnit své určení.

Naplnit své určení - znamená věčnost.
Znát věčnost - znamená osvícenost.
Neznat věčnost - znamená zaslepenost a zkázu.

Kdo zná věčnost, obsahuje všeobsáhlost,
kdo má všeobsáhlost, obsahuje nestrannost,
kdo má nestrannost, obsahuje důstojenství královské.

Královské důstojenství vede k nebesům,
nebesa vedou k tao,
tao vede k stálému trvání.

Pak zánik těla není hrozbou.

-----------
Filosoficky významný je v čínské filosofii mj. 極 (ji2) - viz etymologie;

neděle 23. ledna 2011

Tři způsoby boje proti židovskému etniku

Židovský historik Raul Hilberg shrnuje výstižně tři způsoby boje proti Židům (a vlastně proti jakémukoli etniku):

Nucená asimilace: Židé nesmí žít mezi námi jako Židé.
Vyhnání: Židé nesmí žít mezi námi.
Vyhlazení: Židé nesmí žít.

sobota 8. ledna 2011

Dao De Jing 15 - Liezi

Patnáctá kapitola Dao De Jingu, tradičně nazývaná "Dávní mudrci" ve standardní textové verzi v překladu Berty Krebsové (1997).

古之善為士者
gǔ zhī shàn wéi shì zhě
微妙玄通
wēi miào xuán tōng
深不可識
shēn bù kě shì
夫唯不可識
fū wéi bù kě shì
故強為之容
gù qiáng wéi zhī róng

Ti, kdož v dávných dobách prosluli jako mudrci,
byli nesmírně jemní, odtažití a obdivuhodně pronikaví.
Byli tak hlubocí, že je můžeme jen stěží pochopit.
Protože nejsme s to je plně poznat,
snažíme se je alespoň přibližně znázornit.

豫兮若   冬涉川
    yù xī ruò  dōng shè chuān 
猶兮若   畏四鄰
yóu xī ruò   wèi sì lín
儼兮  其若客
yǎn xī   qí ruò kè
渙兮若   冰之釋
huàn xī ruò   bīng zhī shì
敦兮  其若朴
dūn xī   qí ruò pò
曠兮   其若谷
kuàng xī   qí ruò gǔ
混兮   其若濁
hǔn xī   qí ruò zhuó

Jak byli obezřelí! Jako ten, kdo v zimě přechází řeku.
Jak byli ostražití! Jako ten, kdo se hrozí ze všech stran sousedů.
Jak byli zdrženliví! Jako ten, kdo je hostem na návštěvě.
Jak byli nevyzpytatelní! Jako tající tříšť ledu.
Jak byli strozí! Jako holý peň stromu.
Jak byli všeobsáhlí! Jako širé údolí.
Jak byli nezbadatelní! Jako zkalená tůň.


孰能晦以理之徐明
shú néng huì yǐ lǐ zhī xú míng
孰能濁以靜之徐清
shú néng zhuó yǐ jìng zhī xú qīng
孰能安以動之徐生 保此道者不欲盈
shú néng ān yǐ dòng zhī xú shēng bǎo cǐ dào zhě bù yù yíng
夫唯不盈 故能蔽而新成
fū wéi bù yíng gù néng bì ér xīn chéng

Kdo je schopen zkalené klidem zčistit a postupně vyjasnit ?
Kdo je schopen klidné pohybem vzrušit a postupně oživit ?
Kdo v sobě chrání toto tao, nedychtí být naplňován.
Právě proto, že není přeplněn, může se spotřebovávat, aniž potřebuje obnovy.

-----------

PhDr. Jan Beran měl přednášku "Mistr, co létal na mracích: Podobenství o povaze Cesty Tao". Dr. Beran je odborník na významného taoistického mistra Liezi-ho (列子 Lièzĭ), plánuje kompletní překlad. Kniha byla relativně málo vykládána kvůli pochybnosti o autentičnosti, ovšem díky svému půvabu pronikla hluboce do čínské kultury.
 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com