sobota 24. dubna 2010

4. neděle velikonoční (C) - transcendentálie

Sk 13,14.43-52: Pavel a Barnabáš šli z Perge a dostali se do Antiochie v Pisídii. Tam šli v sobotu do synagogy a posadili se. Přišlo za nimi hodně židů a pohanů, kteří ctili Boha. Pavel a Barnabáš s nimi rozmlouvali a povzbuzovali je, aby zůstali věrni Boží milosti. ...

Ž 100

Zj 7,9.14b-17: ... A jeden ze starců mi řekl: „To jsou ti, kdo přicházejí z velikého soužení; roucho si do běla vyprali v Beránkově krvi. Proto jsou před Božím trůnem a ve dne v noci mu slouží v jeho chrámě. A ten, který sedí na trůně, se k nim sníží a bude s nimi bydlet. Už nikdy nebudou mít hlad ani žízeň, nebude už do nich pražit slunce ani jakýkoli jiný žár, protože Beránek, který je uprostřed před trůnem, bude je pást a vodit k pramenům živé vody. Bůh sám jim setře každou slzu z očí.“

Jan 10,27-30: Ježíš řekl: „Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. ...


----------
Otázka k transcendentáliím (transcendentálie neboli "přesažné pojmy" jsou pojmy, které lze vypovídat o individuích ve vícero kategoriích): Josef Petr Ondok (v knize Člověk a příroda, 1998) připisuje maďarskému jezuitovi Bélu Weissmahrovi tezi, že mezi transcendentálie by se mělo počítat - kromě tradičního unum (jedno), verum (pravda), bonum (dobro) - i activum (aktivita): omne ens est activum. Není mi jasné, proč by nemělo (viz 8.12.2009), ale je mi jasné, že k tomu asi nějaké důvody a diskuse mezi scholastiky byly. Už kdysi jsem narazil na otázku, proč např. duratio (trvání) není u Suáreze transcendentálií.

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com