pátek 12. listopadu 2010

Izquierdo: Jaký charakter má obecná jednota vytvořená intelektem?

Jak jsme viděli, Izquierdo se k objektivní precizi (na rozdíl od barokních nominalistů) hlásí: "obecnina se vytváří aktem poznání, který zpřítomňuje mnohé jakožto jedno pomocí pomyslné jednoty, která vychází se strany objektu, poznaného daným aktem." Jak přesně si ovšem akt vytvářející obecninu představuje?

Jedná se podle něho o objektivní jednotu spočívající v náhradním fantasmatu (phatasma substitutum) - třebaže nikoli s ním totožným. Co se tím myslí? Vysvětlení pojmu náhradní fantasma je věnována kvestie 3 Disputace 2. Uveďme si z této kvestie pouze její hlavní bod: vše co náš intelekt poznává na základě cizích obrazů (species alienas) poznáváme na způsob smyslových věcí (tj. např. anděla jako chlapce). Tyto cizí obrazy jsou tedy náhradní fantasmata, která potřebujeme kdykoli poznáváme něco, co není přímo přístupné našim smyslům. Například usuzujeme z životních projevů našeho těla, že existuje duše. Protože ta je ale smyslům nepřístupná, představujeme si ji jako jakýsi jemný obláček či žár, který prostupuje tělem. Nebo jiný příklad: ti, kteří nikdy nebyli v Římě, si toto město zpřítomňují pomocí své vlastní představy o tomto městě. Izquierdo zdůrazňuje to, že tyto náhradní představy nebrání pravdivým výpovědím o reálných věcech, protože predikáty vztahujeme na reálné věci těmito představami nahrazené a nikoli na tyto představy sami.

Ve prospěch této teze P3 předkládá Izquierdo v Disputaci 17 tři argumenty. Podle prvního argumentu je teorie o náhradních fantasmatech řešením problému poznatelnosti pomyslných jsoucen, mezi něž se obecniny počítají. Pomyslná jsoucna by totiž neměla být poznatelná, protože poznatelnost je proprium reálných jsoucen. Řešení tohoto problému pak spočívá v tom, že obecniny (jakožto rod pomyslných jsoucen) jsou poznatelné pomocí náhradních fantasmat a nikoli tak jak jsou sami o sobě. Druhý argument pak, zdá se, rozvíjí podobnou myšlenku. Konečně třetí argument je kumulativně-induktivní a spočívá v tom, že prý jak autorita, tak zkušenost hovoří ve prospěch P2.Tento argument Izquierdo obšírně rozvádí.

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com