úterý 7. září 2010

Metafyzické disputace 19 (O příčinách působících nutně a svobodně neboli kontingentně)

Disputace 19: O příčinách působících nutně a svobodně neboli kontingentně; také o osudu, štěstí a náhodě
Sekce 1: Zda mezi stvořenými účinnými příčinami jsou některé, které působí nutně a jaká je ona nutnost
Sekce 2: Zda mezi účinnými příčinami jsou některé, které působí bez nutnosti a svobodně
Sekce 3: Zda mezi účinnými příčinami může některá působit svobodně, jestliže první příčina působí z nutnosti; a obecně zda svoboda činu vyžaduje svobodu ve všech příčinách, které jí dávají „influx“ [tj. „vlévají se do ní“] anebo zda k tomu stačí jen jedna taková
Sekce 4: Jak je slučitelná svoboda a kontingence v činnosti druhé příčiny (nebrání-li součinnost první příčiny), a následně, v jakém smyslu je pravdou, že svobodná příčina je ta, která může činit i nečinit, je-li dáno vše, co je k činosti potřebné
Sekce 5: Jaká je to schopnost v níž se formálně nachází svoboda stvořené příčiny
Sekce 6: Jak je svobodná příčina vymezena [determinována] soudem rozumu
Sekce 7: Co je kořenem a původem poškození svobodné příčiny
Sekce 8: Ke kterým činům je ve svobodné příčině indifference
Sekce 9: Zda je příčina svobodná zatímco aktuálně koná
Sekce 10: Zda ze svobody účinných příčin vzniká  v účincích univerza kontingence anebo zda může být [univerzum kontingentní] i bez nich [tj. bez těchto svobodných příčin]
Sekce 11: Zda z nějakého pravého důvodu může být osud počítán mezi účinné příčiny univerza
Sekce 12: Zda je třeba náhodu a štěstí počítat mezi účinné příčiny

Disputatio 19: De causis necessario et libere seu contingenter agentibus; ubi etiam de fato, fortuna et casu
Sectio 1: Utrum in causis efficientibus creatis sint aliquae necessario agentes, et qualis sit illa necessitas
Sectio 2: Utrum inter efficientes causas sint aliquae absque necessitate et cum libertate operantes
Sectio 3: Utrum in causis efficientibus possit esse aliqua libere agens, si prima causa ex necessitate operetur; et in universum an libertas actionis requirat libertatem in omnibus causis in illam influentibus vel in una sufficiat
Sectio 4: Quomodo stet libertas vel contingentia in actione causae secundae, non obstante concursu primae, et consequenter quo sensu verum sit causam liberam esse quae, positis omnibus requisitis ad agendum, potest agere et non agere
Sectio 5: Quaenam sit facultas in qua formaliter residet libertas causae creatae
Sectio 6: Quomodo causa libera determinetur a iudicio rationis
Sectio 7: Quae sit radix et origo defectus causae liberae
Sectio 8: Ad quos actus sit indifferentia in causa libera
Sectio 9: An libertas causae sit dum actu operatur
Sectio 10: An ex libertate causarum efficientium oriatur contingentia in effectibus universi vel sine illa esse possit
Sectio 11: Utrum aliqua vera ratione possit fatum inter causas efficientes universi numerari
Sectio 12: Utrum casus et fortuna inter causas efficientes numerari debeant

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com