sobota 5. června 2010

10. neděle v mezidobí (C)

1 Král 17,17-24 : Jednoho dne onemocněl syn vdovy, u které Eliáš bydlel. Jeho nemoc byla tak těžká, že vydechl duši. ...

Žalm 30:   Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. 

Gal 1,11-19: Prohlašuji vám, (bratři a sestry,) že evangelium, které jsem vám hlásal, není dílo lidské: já jsem ho nepřijal ani se mu nenaučil od nějakého člověka, ale ze zjevení Ježíše Krista. ... Bůh si mě však už v lůně mé matky vybral a svou milostí povolal a rozhodl, že mi zjeví svého Syna, abych o něm kázal radostnou zvěst pohanům. Neradil jsem se hned s lidmi ani jsem nešel nahoru do Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštoly přede mnou. Odešel jsem do Arábie a pak se zase znova vrátil do Damašku. Za tři roky potom jsem se odebral do Jeruzaléma, abych z vlastní zkušenosti poznal Petra, a pobyl jsem u něho patnáct dní. Z ostatních apoštolů jsem však viděl jen Jakuba, bratra Páně.

Lk 7,11-17: Ježíš šel do města – jmenovalo se Naim. Šli s ním jeho učedníci a velký zástup. Když se přiblížil k městské bráně, právě vynášeli mrtvého; byl to jediný syn a jeho matka byla vdova. Z města ji doprovázel velký zástup. ...

---------
First Things právě publikovalo velmi zajímavý článek Mary Eberstadt o sociálním nebezpečí pornografie (o tom, že se jedná o osobní nebezpečí pro mnohé z nás nelze pochybovat). Eberstadt přirovnává současnou epidemii pornografie k epidemii obezity (nazývá ji proto sexuální obezita). Argumentuje proti třem rozšířeným omylům (1) Pornografie je soukromá záležitost (její konzumace ano, následky ale nikoli); (2) Pornografie spíše poškozuje životy žen než mužů; (3) Pornografický průmysl se týká především jen dospělých souhlasících lidí. Více viz The Social Cost of Pornography.

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com