sobota 12. června 2010

11. neděle v mezidobí (C)

2 Sam 12,7-10.13: Nátan řekl Davidovi: „Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Já jsem tě pomazal za krále nad Izraelem a já jsem tě vysvobodil ze Saulovy ruky. Dal jsem ti dům tvého pána i jeho ženy, dal jsem ti dům Izraele a Judy. Kdyby to bylo málo, cokoli jiného bych ti přidal. Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem, že jsi učinil, co je zlé v jeho očích? Chetitu Uriáše jsi zabil mečem a jeho ženu sis vzal za manželku ... David řekl Nátanovi: „Zhřešil jsem proti Hospodinu!“ Nátan Davidovi odpověděl: „I Hospodin ti odpouští hřích, nezemřeš!“

ŽALM 32: Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost.
 

Gal 2,16.19-21: Víme, že člověk je uznán za spravedlivého jen tehdy, když uvěří v Ježíše Krista, a ne když dělá skutky, jak je nařizuje Zákon....

Lk 7,36 – 8,3: Jeden farizeus pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a zaujal místo u stolu. V tom městě žila jistá žena, byla to hříšnice. Když se dověděla, že je u stolu v domě toho farizea, přinesla alabastrovou nádobu drahocenného oleje, přistoupila zezadu k jeho nohám a rozplakala se; slzami mu začala smáčet nohy a vlastními vlasy je utírat. Líbala je a mazala drahocenným olejem. Když to viděl farizeus, který ho pozval, pomyslil si: „Kdyby to byl prorok, poznal by, kdo a jaká je to žena, která se ho dotýká – že je to hříšnice!“ ...


Článek "Filosofie a křesťanská teologie" (Michael Murray a Michael Rae) na SEP se zabývá třemi specificky křesťanskými tezemi: (1) Trojicí, (2) vtělením, (3) vykoupením. Stručně ke třetímu tématu, k vykoupení. Autoři rozlišují celkem tři skupiny teorií vykoupení:
  1. Vykoupení jako výkupné (ransom), zastávané např. Órigenem či Řehořem Nysským (viz audience B-16); podle této teorie je Bůh a Ďábel v jakési "hře" o duše, jejíž pravidla stanovují, že když někdo zhřeší propadá Ďáblu; Bůh nás sice miluje a je mu líto, že všichni směřujeme do pekla, ale nemůže jen tak porušit pravidla hry a vyjmout nás z moci Ďábla; Bůh nicméně vymyslel lest, v níž bezhříšný člověk-Bůh Ježíš projde smrtí, čímž Ďáblovi zaplatí výkupné místo nás. (Toto pojetí je náherným literárním způsobem vylíčeno v knize C.S. Lewise Lev, čarodějnice a skříň z r. 1950)
  2. Vykoupení jako morální vzor (moral examplar), zastávané např. Petrem Abelardem (viz audience B-16); podle této teorie by jsme my lidé, bez vzoru, který nám podal vtělený Bůh-člověk Ježíš, nikdy nemohli dosáhnou takového morálního stavu, abychom šli do nebe k Bohu.
  3. Vykoupení jako zadostiučinění (satisfaction); podle této teorie je hřích tak závažnou skutečností, že jej nelze jen tak "nechat být" - spravedlnosti musí být učiněno zadost nějakým způsobem; podle toho jakým způsobem se spravedlnosti učiní zadost, se rozlišuje řada dalších verzí této teorie: (a) zrušení-dluhu (Sv. Anselm), (b) trestní substituce (Kalvín), (c) penitenciální substituce (Swinburne)
--------------
Dnes byla v Sušici 2. sušická budo show (mj. s taiji a karate).

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com