sobota 15. května 2010

7. neděle velikonoční (C)

Sk 7,55-60: Štěpán, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a spatřil Boží slávu a Ježíše, jak stojí po Boží pravici. A zvolal: „Vidím nebesa otevřená a Syna člověka, jak stojí po Boží pravici!“ ...

ŽALM 97: ... ty, Hospodine, jsi povznesen nad celou zemí, – svrchovaně vynikáš nade všemi bohy...

Zj 22,12 násl. ... kdo touží po živé vodě, ať si ji vezme zadarmo. ...

Jan 17,20-26: Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se:„Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno: já v nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne.

----------
Zde je v angličtině komentář Tomáše Akvinského k 17. kap. Janova evangelia (dnešní pasáž je v 5. přednášce, Tomáš postupuje velmi analyticky, dotýká se samozřejmě trinitární nauky, zmiňuje především Augustina (354-430), Hilaryho z Poitiers (300-368), a Chrysostoma (347-407)).

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com