středa 12. května 2010

Horniny a minerály

Aplikace Aristotelova hylemorfismu nemusí být pro kameny zcela triviální (16.4.2010). Jakýkoli pokus o takovou aplikaci by měl vycházet z nesmírně zajímavých poznatků současné geologie (mineralogie a petrologie). Pár zajímavých citátů z velmi pěkné internetové publikace Stručně o minerálech od Dalibora Velebila (zvýraznění pasáží je ode mne):

"V přírodě se s horninami setkáváme v podobách, kterým obvykle říkáme „skály, balvany a kameny“. ... Horniny jsou tvořeny minerály, a to buď více druhy minerálů (jde o jakési směsi minerálů) nebo méně často jenom jedním minerálním druhem.
...
Minerály (nerosty) vznikají krystalizací z taveniny nebo z roztoku. Krystalizace je proces, při němž se molekuly chemických látek shlukují do uspořádané pravidelné pevné struktury (krystalu). Krystal vzniká (roste) postupným přikládáním atomů (molekul), tzn. že roste od středu ven, na jeho povrch se přikládají další a další vrstvy atomů. Krystalizací je i přeměna vody v led či sníh, přeměna tekoucího medu ve ztvrdlý, vznik námrazy na oknech, tvorba vinného kamene v lahvích a sudech s vínem anebo tuhnutí roztavené oceli.
...
Za krystal bývá obvykle považován pouze automorfně omezený jedinec minerálu – tzv. krystalový mnohostěn. Krystalový mnohostěn se vyznačuje tím, že má na svém povrchu rovné krystalové plochy různých geometrických tvarů. ... Ve skutečnosti jsou krystaly nejen krystalové mnohostěny, ale všichni jedinci minerálů, kteří v přírodě existují, tj. každé jednotlivé zrno, šupina či lupínek v hornině bez ohledu na jeho velikost a tvar. Obvykle jsou totiž zrna minerálů v horninách drobná a nepravidelná, tzn. že jsou to tzv. xenomorfně omezené krystaly, tedy krystaly bez vlastních krystalových ploch na povrchu. Xenomorfní krystaly neměly při svém růstu dost volného prostoru, aby na jejich povrchu mohly vzniknout volné krystalové plochy. Byly omezovány sousedními krystaly, tedy sousedními zrny minerálů, a proto jsou nepravidelná, nerovná, nicméně pořád jde o krystaly. ... Těsné shluky krystalů jednoho minerálu nazýváme krystalové agregáty. Agregát vzniká, pokud současně vznikne větší počet krystalizačních zárodků, které mají při následném růstu omezený prostor. Agregáty bývají uspořádány rozličnými způsoby, rozlišujeme různé typy agregátů: zrnité (jemnozrnné, střednězrnné, hrubozrnné), celistvé, zemité, sloupcovité, stébelnaté, jehlicovité, vláknité, paprsčité, plstnaté, deskovité, vějířovité, lupenité, šupinaté, lamelární, miskovité, atd. ...Minerály jsou přírodní krystalické látky."

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com