pátek 7. května 2010

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

V dnešní době fragmentovaného vědění je gymnázium, zdá se, posledním vzdělávacím stupněm, kde se předává relativně celistvé poznání. Náplň výuky je dána Rámcovým vzdělávacím programem (RVP-G, viz také Bílá kniha) - tento rámcový program je pak konkretizován ve Školních vzdělávacích programech (viz také 8.3.2010). Rámcové vzdělávací programy vycházejí z nové strategie vzdělávání, která:

• zdůrazňuje klíčové kompetence,
• jejich provázanost se vzdělávacím obsahem,
• uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě;
• vychází z koncepce celoživotního učení.

„Smyslem vzdělávání na gymnáziu není předat žákům co největší objem dílčích poznatků, fakt a dat, ale vybavit je systematickou a vyváženou strukturou vědění, naučit je zařazovat informace do smysluplného kontextu životní praxe a motivovat je k tomu, aby chtěli své vědomosti a dovednosti po celý život dále rozvíjet. To předpokládá uplatňovat ve vzdělávání postupy a metody podporující tvořivé myšlení, pohotovost a samostatnost žáků, využívat způsoby diferencované výuky, nové organizační formy, zařazovat integrované předměty apod.“ (RVP pro gymnázia 3.1)

Cíle vzdělávání:
- vybavit žáky klíčovými kompetencemi;
- vybavit žáky širokým vzdělanostním základem;
- připravit žáky k celoživotnímu učení, profesnímu, občanskému i osobnímu uplatnění.

Klíčové kompetence jsou definovány jako "souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti“ (s. 96). Rozdělení:

kompetenci k učení,
kompetenci k řešení problémů,
kompetenci komunikativní,
kompetenci sociální a personální,
kompetenci občanskou,
kompetenci k podnikavosti.

RVP dále rozlišuje několik vzdělávacích oblastí a průřezových témat:

Vzdělávací oblasti:
- Jazyk a jazyková komunikace
- Matematika a její aplikace
- Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Biologie, Geografie, Geologie)
- Člověk a společnost (Občanský a společenskovědní základ, Dějepis; Geografie)
- Člověk a svět práce
- Umění a kultura
- Člověk a zdraví
- Informatika a informační a komunikační technologie.

Průřezová témata:
- Osobnostní a sociální výchova
- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Multikulturní výchova
- Environmentální výchova
- Mediální výchova.

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com