úterý 2. února 2010

Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)

Svátek slavený v římskokatolické církvi 2. února. V Jeruzalémě se dnešní svátek slavil od 5. století, v Římě od 7. století. V liturgických knihách na Západě se svátek jmenoval Očišťování Panny Marie. Svátek se týká biblické události zaznamenané u Lukáše 2, 22n (a v radostném růženci jako čtvrté tajemství). Po narození Ježíška byla obřízka osmého dne a pak:

Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina – jak je psáno v zákoně Páně: ‚vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu‘ a aby podle ustanovení Zákona obětovali dvě hrdličky nebo dvě holoubata.

Vše probíhalo u svaté rodiny podle Levitiku 12:

„Mluv k Izraelcům: Když žena otěhotní a porodí chlapce, bude nečistá po sedm dní; bude nečistá jako v době svého obvyklého krvácení. Osmého dne bude obřezána jeho předkožka.Matka pak setrvá v očišťování od krve ještě po třicet tři dny. Nedotkne se ničeho svatého a nevejde do svatyně, dokud neskončí dny jejího očišťování. Jestliže porodí děvče, bude nečistá dva týdny jako při svém krvácení a ještě po šedesát šest dní setrvá v očišťování od krve. Když skončí dny jejího očišťování po synu nebo dceři, přivede ročního beránka k zápalné oběti a holoubě nebo hrdličku k oběti za hřích knězi ke vchodu do stanu setkávání.On je přinese jako oběť před Hospodina a vykoná za ni smírčí obřady ; tak bude očištěna od svého krvotoku. To je řád pro ženu při narození chlapce nebo děvčete.Jestliže si nemůže opatřit jehně, ať vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jedno k zápalné oběti a jedno k oběti za hřích. Kněz za ni vykoná smírčí obřady a bude čistá.

A Exodu 13, 12-15:

Všechno, co otvírá lůno, odevzdáš Hospodinu. Všichni samečci, které tvůj dobytek vrhne nejprve, budou patřit Hospodinu. Každého osla, který se narodil jako první, vyplatíš jehnětem. Kdybys jej nemohl vyplatit, zlomíš mu vaz. Také každého prvorozeného ze svých synů vyplatíš. Až se tě tvůj syn v budoucnu zeptá, co to znamená, odpovíš mu: ‚Hospodin nás vyvedl pevnou rukou z Egypta, z domu otroctví.Když se farao zatvrdil a nechtěl nás propustit, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené, od prvorozeného z lidí až po prvorozené z dobytka. Proto obětuji Hospodinu všechny samce, kteří otvírají lůno, a každého prvorozeného ze svých synů vyplácím.‘

V chrámu při obětování Ježíše došlo navíc k setkání s prorokyní Annou a se Simenonem, jemuž se dostalo proroctví o Mesiáši. Lidový název "hromnice" dostal svátek podle dnešního svěcení svíček zapalovaných při bouřkách.

Záhadnou knihou Leviticus se zabývala mj. významná britská antropoložka Mary Douglas (
1921–2007). Douglas dokonce aplikuje zajímavou distinkci historiků čínské filosofie mezi analogickým a racionálně-instrumentálním myšlení (viz např. kniha Jean-Paul Redinga a van Nordenova recenze; nevím kdo s distinkcí přišel, snad A. C. Graham?).

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com