sobota 7. srpna 2010

Identita v antropologii (zhodnocení)

Místo ‘identity’ navrhují Brubacker/Cooper pro sociální vědy následující termíny:

Identifikace a kategorizace
Identifikovat/kategorizovat znamená charakterizovat, situovat v nějakém příběhu, umístit v daném kontextu do nějaké kategorie. Identifikace/kategorizace může být buď:
  • relační (např. v síti příbuzných či přátel) anebo třídní (např. příslušník nějaké rasy, národnosti, státu, sexuální orientace, atd.)
  • vlastní (sebe-identifikace) či vnější (daná někým jiným);
Vlastní identifikace/kategorizece může nabývat i tzv. „psychodynamické“ podoby, kdy se emočně identifikujeme s nějakou osobou či skupinou. Vnější identifikace je výrazná u silných institucí, např. u moderních států se svými kodifikovanými a formalizovanými systémy, opírajícími se o legislativní, soudní a exekutivní moc.

Sebe-pojetí a sociální umístění
Sebe-pojetí může být jak kognitivní a založené na objektivních faktech, tak afektivní/podvědomé a založené na subjektivních představách. Může se jednat o něco stálého a jasného, ale také o něco poměrně nejasného a nestálého.

Stejnost, spojení, skupinovost (commonality, connectedness, groupness)
Mít něco s někým společného ještě neznamená, že tvoříme skupinu s jasnou identitou odlišitelnou od jiné skupiny. Kromě toho lze být i odlišný (nemít něco společného) a přesto být nějak spojen. Existuje tedy řada různých stupňů a forem jak vznikají sociální skupiny. 

Zhodnocení: 
Brubacker/Cooper správně poukázali na pojmové zmatky panující ohledně identity v sociální antropologii a dalších sociálních disciplínách. Nicméně, samo o sobě je esencialistické a konstruktivistické pojetí identity kompatibilní, pokud je aplikujeme v různých doménách: např. člověk by mohl vykazovat jakožto přírodní jsoucno esenciální identitu, zatímco např. etnikum identitu konstruktivistickou. Co je to však ona konstruktivistická identita? Základní elementy s jejichž pomocí by bylo možné přijít s nějakou teorií konstruktivistické identity vypočítávají sami Brubacker/Cooper: identifikace, kategorizace, sebe-pojetí, sociální umístění, stejnost, spojení, skupinovost, atd.

Přesnější definice konstruktivistického pojmu identity ovšem pro logiky a filosofy zůstává výzvou.

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com