úterý 24. srpna 2010

Metafyzické disputace: Disputace 13 (O materiální příčině substance)

Disputace 13: O materiální příčině substance
Sekce 1: Zda je evidentní přirozeným rozumem, že ve jsoucnech je materiální příčina substancí, kterou nazýváme první látkou
Sekce 2: Zda je materiální příčina substancí, které mohou vznikat a zanikat, jedna či mnohá
Sekce 3: Zda první a jediná materiální příčina substancí, které mohou vznikat, je nějaké jednoduché těleso či celistvá substance
Sekce 4: Zda první látka má nějakou aktuální jsoucnost (entitatem), která nemůže ani vznikat ani zanikat
Sekce 5: Zda je látka čirá potence a v jakém smyslu je možné toto přijmout
Sekce 6: Jakým způsobem může být poznávána látka
Sekce 7: Co zapříčiňuje látka
Sekce 8: Skrze co působí látka
Sekce 9: Co je to příčinnost látky
Sekce 10: Zda se substanciální materiální příčina nachází v tělesech, která nemohou zaniknout
Sekce 11: Zda látka těles, která nemohou zaniknout, má stejné pojmové vymezení jako látka elementární
Sekce 12: Která látka, nebeská či elementární, je dokonalejší
Sekce 13: Jaká je kauzalita látky těles, která nemohou zanikat
Sekce 14: Zda ve věcech netělesných může být dána materiální příčina substanciální a jakým způsobem se srovnává kvantita k této materiální příčině

Disputatio 13: De materiali causa substantiae
Sectio 1: An sit evidens ratione naturali dari in entibus causam materialem substantiarum, quam materiam primam nominamus
Sectio 2: Utrum materialis causa substantiarum generabilium et corruptibilium sit una vel multiplex
Sectio 3: Utrum prima et unica causa materialis generabilium substantiarum sit aliquod corpus simplex vel substantia integra
Sectio 4: Utrum materia prima habeat aliquam entitatem actualem ingenerabilem et incorruptibile
Sectio 5: Utrum materia sit pura potentia et quo sensu id accipiendum sit
Sectio 6: Quomodo possit materia cognosci
Sectio 7: Quid causet materia
Sectio 8: Per quid causet materia
Sectio 9: Quid sit causalitas materiae
Sectio 10: Utrum materialis causa substantialis in corporibus incorruptibilibus inveniatur
Sectio 11: An materia incorruptibilium corporum sit eiusdem rationis cum elementari
Sectio 12: Utra materia, caelestisne an elementaris, perfectior sit
Sectio 13: Qualis causalitas materiae incorruptibilium corporum 

Sectio 14: Utrum in rebus incorporeis dari possit causa materialis substantialis et quomodo quantitas ad hanc materialem causam comparetur

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com